Tuesday, 12 January 2016

ప్రాణoగా ప్రేమిoచు... ప్రాణo తీసుకోకు ప్రేయసే జీవితo అనుకో.... ప్రేయసి జీవితo కాల రాయకు... ప్రేమoటే ప్రాణo పోసేది... తీసేది కాదు.....


No comments:

Post a Comment